Venneforeningens vedtægter

Vedtægter for foreningen Høgdals Venner

 

Navn

§ 1

Foreningens navn er Høgdals Venner.

Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

 

Formål

§ 2

Foreningens formål er:

• At udbrede kendskabet til og interessen for Høgdal.

• At yde praktisk støtte til Høgdal.

• At støtte Høgdal i dets funktioner, herunder at fungere som et ideforum for Høgdals arbejdsplaner, drift og fremtidig udvikling, med fuld ret til at fremkomme med udtalelser herom.

Midler

§ 3

Foreningens midler består af:

• Årlige kontingenter fra medlemmer.

• Gaver fra medlemmer eller andre, herunder testamenterede gaver.

 

Medlemmer

§ 4

Som medlem kan optages personer, erhvervsvirksomheder og institutioner m.v.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Medlemskab giver:

• Orientering pr. mail eller brev til personer der ikke har mail, om Høgdals aktiviteter.

• Stemmeret ved generalforsamlinger.

Medlemskab ophører

• Hvis kontingentet ikke er betalt senest 31. marts i det løbende kalenderår.

• Hvis man ikke længere ønsker medlemskab.

 

Generalforsamling

§ 5

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september og indkaldes med 3 ugers varsel. Indkaldelsen sker pr. mail eller pr. post til de medlemmer, der ikke har mail-adresse.

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen må være Høgdalrådet i hænde senest 15. august.

Med indkaldelsen følger det reviderede regnskab, budget og den foreløbige dagsorden.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes med 2 ugers varsel enten efter forslag fra Høgdalrådet eller efter skriftligt forlangende af mindst 1/3 af medlemmerne.

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Godkendelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag

5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, der underskrives af Høgdalrådets formand og dirigenten.

 

Høgdalrådet

§ 6

Høgdalrådet består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

To bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, første gang i 2012. Valg af to suppleanter, der vælges for et år.

Høgdalrådet konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.

Høgdalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst tre medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der føres en protokol over Høgdalsrådets beslutninger, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Høgdalrådet er ansvarlig for foreningens drift, herunder forvaltningen af foreningens formue.

Høgdalrådet er repræsenteret i bestyrelsen for Den selvejende institution Høgdal.

Udadtil tegnes foreningen økonomisk af formanden og kassereren.

 

Økonomi og regnskab

§ 7

Foreningens midler skal anvendes til formål, der kan fremme arbejdet for Høgdal. Hvis midlerne ønskes anvendt på Høgdal, må beslutning herom træffes i samråd med Den Selvejende Institution og dennes bestyrelse.

Høgdalrådets kasserer opkræver medlemskontingenter og fører foreningens regnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskabet revideres af en revisor valgt på generalforsamlingen.

 

Vedtægtsændringer og ophævelse

§ 8

Vedtægtsændringer og ophævelse af foreningen kræver ¾ flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på en generalforsamling.

Ophæves foreningen, tilfalder dens formue Den selvejende institution Høgdal

 

Ikrafttrædelse

§ 9

Vedtægterne træder i kraft den 19/11-2012

 

 

Comments are closed.

NYHEDER

Køb Viagra online

Har du nogensinde overvejet at købe dine mediciner på internettet, som du ville bestille et andet produkt? Har du nogensinde ønsket at bestille Viagra online for alle de fordele, det kan give dig? http://www.bleuepil.mobi/viagra-sans-ordonnance.html Derudover er det en praksis, der kan blive mere og mere almindelig i de kommende år at købe Viagra uden recept på nettet. Kvarterapoteker er i krise i Frankrig, og det fungerer ikke.

Høgdal på Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.